Saturday, August 29, 2009

Tài Liệu chiến sử "Trận Bình Long" do Phòng 5/Bộ TTM thực hiện

Đây là cuốn chiến sử "Trận Bình Long" do Phòng 5/Bộ Tổng Tham Mưu thực hiện vào năm 1973 với sự đóng góp tài liệu của các đơn vị tham chiến, được sự thảo duyệt của các vị tướng lãnh dự trận và được sứ phối hợp yểm trợ về tài liệu, hình ảnh, không ảnh của các cơ quan tham mưu thuộc Bộ Tổng Tham Mưu.

(Bấm vào trang để mở lớn ra)


CÒN TIẾP...